Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORSKE PORTER AS

Vår nettstedadresse er: https://norskeporter.no
Vårt organisasjonsnummer er: 959 890 560

1. Generelle vilkår

Selger: Norske Porter AS
Kjøper: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Norske Porter AS til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at all informasjon oppgitt er korrekt, inkludert blant annet: bedrift navn, bedrift epost, bedrift adresse, og kontaktperson navn, kontaktperson telefon nummer og e-post.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Norske Porter AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøperens bestilling er bindende når bestillingene er registrert hos selgeren. Selgeren er samtidig bundet av bestillingen hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt. Norske Porter AS er også bundet av den prisen oppgitt for kjøper ved utsjekk fra kassen.

Norske Porter AS forbeholder seg retten til å kansellere kjøperens bestilling eller deler av den, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil kjøper bli informert om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Norske Porter kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Norske Porter AS vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Dersom kjøper ikke mottar bestillingsbekreftelse på e-post, bes det først om å sjekke søppelpost og derfra evt. bekrefte Norske Porter som trygg avsender. Dersom bekreftelsen ikke ligger i søppelposten, bes det sjekke at oppgitt e-post er riktig. Hvis e-posten er riktig, må kjøper ta kontakt med Norske Porter AS og informere om at bestillingsbekreftelsen ikke er mottatt.

Det vil også bli utsendt e-post når ordren er ferdig behandlet. Dette vil si at ordren enten er klar til å bli plukket opp fra Norske Porter sitt lager, eller er sendt fra Norske Porter og på vei til kjøper.

3. Pris og betaling

Alle priser er oppgitt eksklusive moms og i norske kroner.
Prisene vises eksklusive frakt- og betalingsavgifter.
Ved leveringsalternativet ‘frakt’ vil det i tillegg til pakkekostnader, ettersendes fraktkostnader sammen med faktura.
Ved leveringsalternativet ‘hentes på lager’ vil det kun forekomme pakkekostnader.

Prisene kan variere og Norske Porter AS forbeholder retten til å endre prisene.
Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betaling i nettbutikken skjer via faktura. Fakturaen blir utsendt ved forsendelse av varen(e).
Betalingsfristen er 30 dager etter sendt faktura, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Norske Porter AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i produktene levert til kjøper, som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

4. Pakking, frakt og levering

Standard pakketillegg på kr 60,- vil bli belastet hver bestilling av deler, dersom vi må benytte pall er tillegget kr 120,-. For portbestillinger gjelder kr 110,- pr ordre. Disse kostnadene er for å dekke pakkeutstyr som teip og esker, samt. den ansattes lønn ved pakking.

Norske Porter AS leverer kun til Norge.
Normal leveringstid er på 2-14 dager, avhengig av størrelse på ordre, leveringssted og type varer.
Dersom kjøper bestiller et produkt Norske Porter AS ikke har på lager, men kan bestille, vil leveringstiden øke.
Norske Porter AS kan spore pakker sendt med PostNord ved forespørsel.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at leveringsadressen oppgitt er riktig.
Levering er skjedd når varen ankommer kjøperens oppgitte leveringssted.
Hvis kjøperen har oppgitt feil leveringssted og pakken blir sendt i retur til selger, er kjøperen ansvarlig for nye fraktkostnader.
Hvis selgeren oppgir feil leveringssted under sending og pakken blir sendt i retur, er selger ansvarlig for nye fraktkostnader.

Dersom varen er skadet under transport, er det i hovedsak fraktselskapets ansvar å erstatte varen.
Dersom varen er skadet før transport, er det selgerens ansvar å erstatte varen.

Vedr. ikke-utleverte og avhentede ordre med levering til terminal og/eller direkte til bedrift:
Ved levering til et PostNord-hentested vil kjøperens ordre ligge i 14 dager før den blir sendt i retur tilbake til Norske Porter AS sitt lager.
Uavhentede ordre, og ordre med direktelevering til bedrift som ikke blir levert grunnet manglende informasjon/kommunikasjon fra kunde ang. leveringstidspunkt, blir belastet med en avgift på 200,- for å dekke frakten tilbake til Norske Porter AS.

Norske Porter AS fraskriver seg ethvert ansvar for leveringsforsinkelser eller hindringer som ikke skyldes bedriften. Dette gjelder også forsinkelser som skyldes Force Majeure, streik, lockout, havari, tyveri, transportvanskeligheter etc.

5. Reklamasjon og garanti

Alle reklamasjoner til Norske Porter skal være skriftlig og eget reklamasjonsskjema skal benyttes. Det skal i tillegg dokumenteres ved hjelp av bilder. Alle reklamasjoner må skje skriftlig straks feil er eller burde vært oppdaget og senest 5 virkedager etter mottak.

Vårt ansvar er begrenset oppad til leveransens fakturaverdi eksklusive merverdiavgift. Vi tar ikke ansvar for indirekte skade eller tap. Vi tar heller ikke ansvar for skade eller tap som skyldes leveransens anvendelse. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom vi har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Hvis en leveranse lider av mangel som vi svarer for, har vi valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet. Den mangelfulle vare forutsettes stilt til vår disposisjon.

Ved reklamasjon skal uansett den del av fakturaen som reklamasjonen ikke gjelder betales på forfallsdato.

Norske Porter er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå.

Norske Porter er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Norske Porter sin side.

6. Kjøper og selgers plikter

Kjøperen registrert som kunde hos Norske Porter AS, er ansvarlig for betaling av de varene bestilt og levert fra Norske Porter AS i henhold til herværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kjøperens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så lenge det ikke påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selger sin side.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Norske Porter AS eller forhold på bedriftens side, kan Norske Porter AS velge å holde varen(e) tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Norske Porter AS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse: Norske Porter AS kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving: Norske Porter AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Fastsetter bedriften en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Norske Porter AS heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Norske Porter AS kreve renter av kjøpesummen. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper, som da kan bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Norske Porter AS belaste kjøper med et gebyr.

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke dersom Norske Porter AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgerens kontroll, og som selgeren ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgerens side.

7. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Force majeure gjelder også ved pandemi.

Den rammede parts forpliktelser opphører så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for en annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

8. Personopplysninger

Behandler for innsamlede personopplysninger er Norske Porter AS.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Norske Porter AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtale. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Norske Porter AS skal få gjennomført avtale med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Se mer informasjon under personvernerklæring.

9. Konfliktløsninger

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen høre inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.

For øvrig gjelder NS 8406:2009 dersom intet annet fremgår av det overnevnte.